Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: Legant, eenmanszaak, gevestigd te Driebergen.
 2. Opdrachtgever: degene die met Legant een overeenkomst is aangegaan ter uitvoering van vertaalwerkzaamheden en/of tekstuele diensten.
 3. Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om tegen betaling vertaalwerkzaamheden en/of tekstuele diensten te verrichten.
 4. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om tegen betaling vertaalwerkzaamheden en/of tekstuele diensten te verrichten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Legant en de Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 3 –  Offertes

 1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen.
 2. Opdrachtgever verbindt zich ertoe om tijdig alle relevante informatie te verstrekken, nodig voor het opstellen van de offerte en het uitvoeren van de opdracht.
 3. Een nieuwe offerte wordt uitgebracht indien de Opdrachtgever de oorspronkelijke opdracht wenst te wijzigen.
 4. Opdrachtnemer is niet gehouden aan de offerte in het geval van een kennelijke verschrijving of vergissing.

Artikel 4 – Contractduur en uitvoering

 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of voor de duur die partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht, aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.
 3. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer een redelijke termijn te bieden waarin de Opdracht alsnog kan worden uitgevoerd.
 4. De Overeenkomst eindigt als de werkzaamheden, zoals omschreven in de Overeenkomst, door Opdrachtnemer zijn verricht én de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de eindafrekening heeft voldaan.

Artikel 5 – Wijziging overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever tussentijds de overeenkomst wenst te wijzigen, wordt een nieuwe offerte opgemaakt.
 2. De Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer te vergoeden voor alle gemaakte kosten en werkzaamheden die zijn gemaakt cq. verricht vóór de wijziging van de overeenkomst.

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. In geval van overmacht bij Opdrachtnemer, waaronder ziekte, zal Opdrachtnemer dit onverwijld aan Opdrachtgever laten weten. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever heeft wel de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en de Opdrachtnemer hiervoor te betalen.
 2. Indien Opdrachtnemer, na het sluiten van de Overeenkomst, goede gronden heeft om te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, niet of niet tijdig kan nakomen, heeft Opdrachtnemer het recht om de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.
 3. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt als gevolg van de opschorting cq. ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 7 – Betaling

 1. Opdrachtgever dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen per bankoverschrijving.
 2. Bij niet-tijdige betaling zal Opdrachtgever in verzuim worden gesteld.
 3. Blijft de Opdrachtgever na het verzuim in gebreke, dan zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met alle incassokosten die gemaakt worden voor de inning van het verschuldigde bedrag.

Artikel 8 – Levering en eerste gebruiksrecht

 1. De gebruiksrechten blijven exclusief bij Opdrachtnemer totdat de Overeenkomst is beëindigd met volledige betaling van de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden, zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 9 – Auteursrechten

 1. Op elk werk van Opdrachtnemer berusten auteursrechten.
 2. Wanneer de Opdrachtgever alle financiële verplichtingen is nagekomen, verkrijgt Opdrachtgever van Opdrachtnemer een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van de auteursrechtelijke werken, die zijn gemaakt in het kader van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 3. De in het vorige lid genoemde licentie is niet overdraagbaar op derden.
 4. Bij gebruik van de door Opdrachtnemer gemaakte auteursrechtelijk beschermde werken in aangepaste vorm dient voorafgaand toestemming te worden verkregen van Opdrachtnemer.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan als gevolg van het niet tijdig verstrekken van relevante gegevens door Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door toerekenbare tekortkomingen van derde partijen die met toestemming van Opdrachtgever zijn ingeschakeld.